International Topical Workshop on Fukushima-Daiichi Decommissioning Research 2024
  FDR2024  
    October 10-13, 2024. J-Village, Naraha, Fukushima, JAPAN

Organization

Organizing Committee
Chair Koji Okamoto(The University of Tokyo)
Co-chairMasumi Ishikawa(Tousou Mirai Technology Co. Ltd.)
Advisor Hiroshi Miyano(former Hosei University)
Shunichi Suzuki(The University of Tokyo)
Takayuki Takahashi(Fukushima University)
Members Hajime Asama(Univ. Tokyo)
Tetsuo Iguchi(former Nagoya Univ.)
Hiroyoshi Ueda(RWMC)
Yutaka Ugamochi(TEPCO)
Masayoshi Uno(Univ. Fukui)
Hideo Komine(Waseda Univ.)
Tadafumi Koyama(CRIEPI)
Akira Sakashita(MHI)
Shigekazu Suzuki(NIT, Fukushima College)
Takashi Takata(Univ. Tokyo)
Kenji Takeshita(Tokyo Tech.)
Takahiko Chiba(IHI)
Noriyoshi Nakamura(NDF)
Yuichi Niibori(Tohoku Univ.)
Tokio Fukahori(JAEA)
Satoshi Yanagihara(Univ. Fukui)
Akio Yamamoto(Nagoya Univ.)
Yutaka Watanabe(Tohoku Univ.)
SecretaryNoriko Asanuma(Tokai Univ.)
Yuko Kani(Hitachi)
Hiroto Kawahara(MHI)
Yumi Yaita(Toshiba ESS)
 
Track Leaders
Track 1: Fukushima Daiichi Accident Analysis and Fuel Debris Retrieval
Shinya Mizokami(TEPCO)
Shin-ichi Koyama(JAEA)
Isamu Sato(Tokyo City Univ.)
Akifumi Yamaji(Waseda Univ.)
Track 2: Robot Technology, Remote Control System
Kuniaki Kawabata(JAEA)
Hisashi Osumi(Chuo Univ.)
Satoshi Okada(Hitachi GE)
Taichi Yamada(JAEA)
Track 3: Radiation Measurement and Analysis
Koji Takasaki(JAEA)
Takahiro Tadokoro(Hitachi)
Shuichi Hasegawa(Univ. Tokyo)
Track 4: Waste Management
Yoshikazu Koma(JAEA)
Takumi Saito(Univ. Tokyo)
Yuya Takahashi(Toshiba ESS)